Lidmaatschap

Lidmaatschap

De ledenadministratie bestaat uit de volgende personen:
Bas Damminga (050-3014739)
Tineke Altena (050-3014766)

Aanmelding nieuwe ledenWijzigingen
Het versturen van aanmaningen zal uitsluitend nog via het e-mail adres van het verenigingslid gaan. Elk lid dient dus een geldig e-mail adres door te geven. Een aparte categorie dames is er niet meer met betrekking tot de contributie, ze zijn senior of jeugdlid. Elk lid dient de vereniging opnieuw te machtigen m.b.t. de automatische incasso. Het lid krijgt hierover via de mail informatie.

Ik verzoek die leden die momenteel via een acceptgirokaart betalen over te stappen op het automatisch incasseren. Dit kunnen zij kenbaar maken via het e-mail adres: penningmeester@svbedum.nl. Het aanmaken en versturen van acceptgirokaarten vergt behoorlijk wat tijd en daarnaast worden er door u en door ons onnodige kosten gemaakt. Alle nieuwe leden zijn verplicht om de contributie automatisch te laten incasseren.

Een nieuw (jeugd)lid meldt zich schriftelijk aan met gebruikmaking van een aanmeldingsformulier, deze is te downloaden vanaf de site van svbedum.nl  of bij af te halenbij de  wedstrijdsecretariaat op het sportcomplex.  Het lidmaatschap wordt voor een volledig voetbal seizoen aangegaan. (1 juli t/m 30 juni) Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dient samen met een kopie legitimatiebewijs (indien identificatieplichtig) en een pasfoto (bestemd voor de spelerspas) bij de ledenadministratie te worden ingeleverd.

Het aanmeldingsformulier bevat een gedeelte waarmee machtiging voor automatische incasso van contributie en kosten van boetes wordt afgegeven.

Niet-spelend lid
De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt €58 per jaar. Een niet-spelend lid heeft stemrecht tijdens de ledenvergadering en heeft vrije toegang tot de thuiswedstrijden.

Inning contributie en boetes
Contributie en kledingbijdrage zijn bij aanvang van het seizoen en voor het gehele seizoen (ook bij tussentijds stoppen) verschuldigd. Contributies en boetes worden automatisch vanaf de 25e van de desbetreffende maand geïncasseerd. Vooraf aan de incasso wordt er per mail een rekening gestuurd met het bedrag dat geïncasseerd wordt. Halfjaarbedragen worden geïncasseerd in de maanden augustus en januari, kwartaalbedragen in de maanden augustus, oktober, januari en april. Bij betaling anders dan d.m.v. automatische incasso wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Clubkleding
De clubkleding (shirt, short, kousen en trainingspak) wordt door de vereniging per team verstrekt. Dit geldt ook voor de F-pupillen. Leiders en teamleden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het eventueel wegraken van clubkleding. De kledingbijdrage bedraagt € 22,- per jaar. Deze wordt verdeeld over 4 kwartalen en samen met de contributie in rekening gebracht. Clubkleding, trainingspakken, truien, tassen en wat men zoal niet meer krijgt uitgereikt van de vereniging, blijven altijd in beheer van de vereniging en worden persoonlijk in rekening gebracht bij onjuist gebruik en, of vermissing. 

Betalingsachterstand
Indien er sprake is van een betalingsachterstand dan is de regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om de contributie te voldoen. Dit kan door het bedrag zelf over te maken op banknummer  NL04 RABO 0305 8359 39 o.v.v. uw achternaam. Doet u dit niet dan verstuurt de  penningmeester 1x een betalingsherinnering. Indien u vervolgens niet binnen de gestelde termijn van de herinnering betaald, zal de vereniging ertoe overgaan u, totdat de contributie is voldaan, uit te sluiten voor het deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Bij bijzondere omstandigheden kunt u natuurlijk altijd vooraf contact met de penningmeester opnemen om tot een vergelijk te komen. Huishoudens met een inkomen onder een bepaald wettelijk sociaal minimum kunnen mogelijk een beroep doen op het participatie- of jeugdsportfonds.

Voor informatie: werkpleinnoord-groningen.nl/mijn-inkomen/meerdoenregelingen/

KNVB Boetes
Bij een waarschuwing/uitsluiting van een speler tijdens een wedstrijd, staking van een wedstrijd, foutief ingevulde formulieren, niet opkomen, etc legt de knvb de speler, de vereniging een boete op. S.V. Bedum hanteert de regel dat elke knvb boete, ongeacht of die naar eigen mening of  ieders mening wel of niet terecht is, door het lid, zoals vermeld op het knvb formulier moet worden voldaan. Indien geen individueel lid door de knvb is aangewezen maar het team dan zal de rekening naar de aanvoerder van het team verstuurd worden. De aanvoerder dient vervolgens bij zijn teamgenoten het geld te innen en het bedrag over te maken om de rekening van de vereniging.

Vereniging Boetes
De vereniging kan ook boetes opleggen o.a. voor verzuim bij het lopen van oudpapier. De vereniging zal de opgelegde boete incasseren bij de eerst volgende incassoronde na het opleggen van de boete. Indien de  boete niet geïnd kan worden  dan is de regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om de boete te voldoen. Bij het niet voldoen van de clubboete kan het bestuur overgaan tot het intrekken van de spelerskaart.

Tarieven Contributie Seizoen 2018-2019

 Categorie  Per Jaar  Per 1/2 jaar  Per Kwartaal
 Senioren & JO20  € 205,00  € 102,50  € 51,25
 JO19 & JO18 / MO19 & MO18 ( A junioren )  € 146,00  € 73,00  € 36,60
 JO17 & JO16 / MO17 & MO16 ( B junioren )  € 128,00  € 64,00  € 32,00
 JO15 & JO14 / MO15 & MO14 ( C junioren )  € 128,00  € 64,00  € 32,00
 JO13 & JO12 / MO13  ( D junioren )  € 117,00  € 58,50  € 29,25
 JO11 & JO10 ( E junioren )  € 117,00  € 58,50  € 29,25
 JO9 & JO8 ( F junioren )  € 98,00  € 49,00  € 24,50
 JO7 & JO6 ( mini's )  € 43,00  € 21,50  € 10,75
 Dames  € 205,00  € 102,50  € 51,25
 Zaalvoetbal  € 131,00  € 65,50  € 32,75
 Reserve leden *  € 94,00  € 47,00  € 23,50
 Nietspelende leden **  € 58,00  € 29,00  € 14,50
 Walking Voetbal  € 94,00  € 47,00  € 23,50
 7 tegen 7 ( volwassenen )  € 94,00  € 47,00  € 23,50
 Vrienden van "Paars"  € 50,00  € 25,00  € 12,50


*) Reserveleden mogen deelnemen aan trainingen en enkele wedstrijden, In dien reserveleden structureel gaan deelnemen aan wedstrijden zal hun lidmaatschap automatisch omgezet worden naar een reguliere lidmaatschap met de daarbij behorende contributie,

**) Nietspelende leden nemen in geen enkel vorm deel aan trainingen en/of wedstrijden,

Doorgeven van wijzigingen
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden via de ledenadministratie op het e-mailadres: ledenadministratie@svbedum.nl,

Indien u vragen heeft over de contributie,afschrijvingen en achterstanden dan kunt u die per mail stellen: contributie@svbedum.nl,

U WORDT DRINGEND VERZOCHT UW JUISTE E-MAIL ADRES AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadministratie@svbedum.nl) DOOR TE GEVEN.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient voor 31 mei opgezegd te worden, Indien men na 31 mei het lidmaatschap opzegt is er voor het gehele seizoen contributie verschuldigd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadministratie, doormiddel van het afmeldingsformulier, (deze is te downloaden op onze webstie),

Het adres is Postbus 20, 9780 AA Bedum of per mail: ledenadministratie@svbedum.nl,

Toegangsprijs thuiswedstrijden 1e elftal

Losse toegangskaart inclusief programmaboekje €4,00 
Jeugd t/m 15 jaar gratis
Voor leden kost een programmaboekje € 1,00

Clubblad “Langs de lijn”
Leden van de vereniging ontvangen  het clubblad gratis, Voor niet leden is de prijs € 4,50 per seizoen,

Aanmeldingsformulier
DOWNLOAD: /webroot/uploads/files/AANMELDINGSFORMULIER%20SV%20Bedum%2008.2016.pdf

Afmeldingsformulier
DOWNLOAD: /webroot/uploads/files/opzeggingsformulier%20SV%20Bedum%2011.2018.pdf