Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon SV Bedum.

Wessel Hoekzema

Sinds juli 2016 is Wessel Hoekzema vertrouwenspersoon bij SV Bedum. Hij stelt zich voor:

Naam : Wessel Hoekzema

Burgerlijke staat : Gehuwd en ik heb twee kinderen; Linda en Jeroen.

In dagelijks leven : Ik ben gepensioneerd zoals ze dat zeggen. Hiervoor heb ik gewerkt bij Lubberink & Co accountants en belastingadviseurs

Historie bij de club : In twee verschillende termijnen ben ik penningmeester bij CVVB geweest. Ben ook nog jeugdleider geweest en heb een aantal jaren als scheidsrechter gefloten.

Nevenfunctie : Bij PKN ben ik nog boekhouder en ik sta mijn dochter bij met haar bedrijf Balanz.

Hobbies : Voetbal is mijn grootste hobby maar ik ben breed geïnteresseerd in sport. Ik voetbal zelf ook nog actief bij het Walking Football. Daarnaast wandel en fiets ik veel.

Waarom een vertrouwens persoon bij SV Bedum
SV Bedum wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen met plezier met voetbal bezig is. Iedereen moet zich thuis voelen binnen de vereniging. Daarom doen we er met elkaar van alles aan om zaken zoals pesten, conflicten en ruzie en agressie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. We hanteren daarom een aantal normen en waarden die we kunnen vertalen als spelregels binnen en buiten het veld. Sporten doe je tenslotte voor je plezier.

Stel nu dat er gebeurtenissen zijn geweest waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkom en heeft kunnen worden. Dan kan men een beroep op de vertrouwenspersoon doen; een vertrouwelijk centraal aanspreekpunt die er voor zorgt dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Men kan ook bij de vertrouwenspersoon terecht vóórdat er problemen zijn. Immers voorkomen is beter dan genezen. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Herhaling kan op deze wijze worden voorkomen.

Kortom: de vertrouwenspersoon is er voor incidenten en vragen daaromheen.

Voor verder informatie en meldingen kun je per mail of telefoon met mij contact opnemen.

Bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon:

Wessel Hoekzema

Buizerd 8

9781 XN BEDUM

Tel.: 050-3014063 / Mobiel: 06-50811640

E-mailadres: vertrouwenspersoon@svbedum.nl

Voor zover u nog geen beeld heeft wat de functie van vertrouwenspersoon inhoudt is dat hopelijk, na het lezen van onderstaand artikel, wat duidelijker geworden.

Waarom een vertrouwenspersoon?
SV Bedum wil natuurlijk een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich bovendien thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, agressie, discrimineren en seksuele intimidatie etc. binnen onze vereniging te voorkomen. Daarmee hanteren we met elkaar een aantal normen en waarden die we kunnen vertalen als spelregels binnen en buiten het veld. Sporten doe je tenslotte voor je plezier….

Maar stel nu dat…..

De praktijk binnen de diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen SV Bedum willen wij dat graag wel voorkomen. Dat is dan ook een van de redenen waarom binnen de SV Bedum een vertrouwenspersoon is aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft..

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er (ook) voor vragen die kunnen spelen voordat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo op deze wijze worden voorkomen.

Wanneer contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SV Bedum?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen leden van SV Bedum plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen SV Bedum-verband en de betrokkene(n)

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt niet, dan benje te allen tijde welkom bij de vertrouwenspersoon. Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen die behoren bij de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft een: (het woord zegt het al) vertrouwelijke functie waarvan verwacht mag worden dat deze ook vertrouwelijkheid garandeert.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

- pesten en gepest worden
-het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
- grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig of bedreigend
- een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
- je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team.
- je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
- iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
- het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van de SV Bedum op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en/of toestemming gebeuren van de betrokkenen!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van de SV Bedum plaatsvinden, daarvan wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat u/jij daar:

 1. toestemming voor hebt gegeven
 2. zelf van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder verantwoording van het Algemeen Bestuur van de SV Bedum. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze jaarrapportage zullen geen namen genoemd worden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
De vertrouwenspersoon is niet voor het persoonlijk begeleiden en/of opvangen van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon vervangt niet een maatschappelijk werker en is ook niet de persoon die een beklaagde ondersteunt. Hij is ook geen mediator en participeert ook niet in de klachtencommissie en is tevens niet verantwoordelijk voor de bekendmaking van het gehele beleid tegen seksuele intimidatie, pesten en agressie. Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je  ook terecht bij het NOC/NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC/NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (euro 0,10 per minuut). Arbeidsconflicten bijvoorbeeld voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten met betaalde trainers vallen eveneens niet onder de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon.

Bij twijfel bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenspersoon kan desgewenst ook als bemiddelaar optreden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten SV Bedum. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van welke leeftijd dan ook binnen SV Bedum.

Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur over knelpunten in het beleid.
De vertrouwenspersoon heeft naast opvang en begeleiding van klagers/klaagsters nog een andere rol: namelijk gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur over eventuele knelpunten in het beleid. De vertrouwenspersoon zal tenminste eenmaal per jaar aansluiten bij een bestuursvergadering. In voorkomende gevallen zal de vertrouwenspersoon dat op eigen initiatief eerder verzoeken indien een bepaalde situatie daarom vraagt.

Gedragsregels Seksuele Intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanname beleid SV Bedum vrijwilligers
SV Bedum hanteert de volgende regels bij het aannemen van vrijwilligers:

 • Met elke (nieuwe) vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gehouden
 • De referenties van de vrijwilliger wordt gecheckt, bijvoorbeeld door de club te bellen waar de vrijwilliger vandaan komt
 • Elke 3 tot 5 jaar dient de vrijwilliger een recente VOG te overleggen
 • Elke vrijwilliger wordt lid gemaakt van de bond, zodat daarmee de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond valt. Dit wordt elke vrijwilliger expliciet meegedeeld bij aanstelling.
 • Elke vrijwilliger wordt verwezen naar de gedragsregels, zoals vermeld op de site van SV Bedum