News PlaceholderBelangrijk nieuws

Oud papier actie 1 juli 2016

VRIJDAG OUD PAPIER ACTIE 1 JULI 2016 DE VOLGENDE LEDEN WORDEN VERZOCHT OM 18.00 UUR AAN DE INDUSTRIEWEG AANWEZIG TE ZIJN: 1e  ELFTAL Zaterdag:         Faresh Sereir, Ferdi Gorgulu                                               2e  ELFTAL Zaterdag:        Wester de Roo 3e  ELFTAL Zaterdag:         Ruben Volders 4e  ELFTAL Zaterdag:         Jaron Oudman 5e  ELFTAL Zaterdag:        Koos Rutgers, Gert Weerd 6e  ELFTAL Zaterdag:         Marc Dallinga, Wilko Huiskens 7e  ELFTAL Zaterdag:         Stefan van Dijken 8e ELFTAL Zaterdag:          Harjan Hofsteenge 1e  ELFTAL Zondag:           Robbert Wal, Ruben Stuive 2e  ELFTAL Zondag:          Jeroen Leroux 3e  ELFTAL Zondag:           Johan Zuidema DAMES 1:                            Anouk Sikkema DAMES 2:                            Marianne Bouwman A1:                                      Anne Jits Sybesma MA1:                                     Ylva Venema, Esme van Wilgen B1:                                         Tim Staal B2:                                         Stefan van Westing B3:                                         Jesse Terra, Sander Wolthuis Bij verhindering zelf ruilen of voor vervanging zorgen. In verband met je eigen veiligheid raden wij aan degelijk schoeisel te dragen. Tijdens het lopen is het dragen van een reflecterend hesje verplicht. De hesjes zullen door SV Bedum beschikbaar worden gesteld.

News Placeholder

Indeling jeugdteams SV Bedum seizoen 2016-2017

Indeling jeugdteams SV Bedum seizoen 2016-2017 Belangrijke informatie voor spelers, ouders, leiders en trainers Altijd weer één van de spannendste momenten van het seizoen voor onze jeugdspelers: de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Het maken van de teamindelingen is een omvangrijke en lastige klus. Uitgangspunt van de teamindeling is dat elke jeugdspeler van SV Bedum speelt op zijn/haar eigen niveau  en waar hij of zij zich het best ontwikkelt. In onze nieuwsbrief hebben we al gecommuniceerd wat de indelingswijze is waarop de teams zijn samengesteld en wat de procedure is die we hebben gevolgd om tot de teamindelingen te komen. In dit document zetten we alle informatie die van belang is op een rij. Procedure teamindeling Hieronder in hoofdlijnen de procedure die gevolgd is bij de totstandkoming van de teamindelingen. Op basis van een indicatie van het aantal beschikbare spelers per leeftijdscategorie is door het Technische Jeugdoverleg (TJO, is het overleg tussen jeugdcommissielid Technische Zaken, Hoofd jeugdopleiding, Technisch Jeugdcoördinatoren) een indelingswijze opgesteld. (Deze indelingswijze is als bijlage toegevoegd aan dit document.) In de winterstop is een eerste opzet voor de teamindelingen gemaakt binnen het TJO. Deze eerste opzet is besproken met de jeugdtrainers van de betreffende leeftijdscategorieën waarbij afspraken zijn gemaakt over het vervolgtraject van de indelingen. Op basis van input van leden van het TJO en jeugdtrainers (verkregen uit observaties bij trainingen, wedstrijden, selectiewedstrijden en uit data uit het spelersvolgsysteem) is in april een herziene opzet voor de teamindelingen gemaakt. Input verkregen van ouders is verwerkt in de teamindelingen (zie oproep Nieuwsflitsen mei 2016). De teamindeling is in mei besproken in een overleg met de jeugdleiders van de verschillende leeftijdscategorieën. De input van de jeugdleiders is verwerkt. De concept-indeling wordt 5 juni gepubliceerd op de website van SV Bedum. Toelichting op de teamindeling 2016-2017 De indeling die op 5 juni bekend wordt gemaakt betreft nog steeds een concept-indeling. Er kunnen nog wijzigingen in doorgevoerd worden. Betrokkenen zullen daarvan op de hoogte worden gebracht. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal de definitieve teamindeling bekend worden gemaakt via de website van SV Bedum. In de winterstop kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden in de teamindelingen. Spelers die zich goed ontwikkelen kunnen dan naar een hoger team doorgeschoven worden. Spelers waarvan blijkt dat zij het niveau in hun team niet aankunnen of waarvan de ontwikkeling stagneert kunnen dan terug gezet worden naar een lager team. B2/B3    We hebben besloten om in eerste instantie 3 B-juniorenteams samen te stellen ondanks dat de selecties erg krap zijn. We zijn bezig met een oplossing hiervoor te zoeken. We gaan actief op zoek naar nieuwe leden voor deze leeftijdscategorie. Een andere mogelijkheid is om een aantal C-junioren door te laten stromen naar de B-junioren. We laten alle opties nog open. Zodra er meer bekend is laten we dat weten aan de betrokkenen. MB         De selectie bij de MB is op dit moment erg groot. We zijn op zoek naar een oplossing voor dit probleem. MC         De selectie bij de MC is op dit moment erg groot. We zijn op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Bezwaar tegen de indeling Jeugdleden of ouders/verzorgers van jeugdleden die het niet eens zijn met de concept-indeling kunnen tot en met 12 juni bezwaar aantekenen. Bezwaar aantekenen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar de voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Geerling via v.geerling@xs4all.nl. In het bezwaarschrift moeten de argumenten aangegeven worden waarom het jeugdlid van mening is dat hij/zij in een hoger dan wel  lager team ingedeeld zou moeten worden. De bezwaarschriften zullen behandeld en beantwoord worden door de voor de indeling van een leeftijdscategorie verantwoordelijke personen. Rechtstreeks telefonisch of persoonlijk contact opnemen met jeugdcommissieleden en/of technisch coördinatoren behoort niet tot de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de teamindeling. Nieuwe leden Voor nieuwe jeugdleden bij SV Bedum zijn er een aantal mogelijkheden om in een team ingedeeld te worden: Nieuwe jeugdleden die zich vòòr 23 mei 2016 hebben aangemeld zijn meegenomen bij de nieuwe teamindelingen die op 5 juni 2016 bekend worden gemaakt. Nieuwe jeugdleden die zich tussen 23 mei en eind augustus 2016 aanmelden komen op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal kinderen op de wachtlijst wordt er een nieuw team samengesteld die in september 2016 mee gaat spelen in de competitie of worden de nieuwe jeugdleden geplaatst bij een bestaand team. Nieuwe jeugdleden die zich aanmelden tussen september 2016 en februari 2017 komen op een wachtlijst en indien er genoeg spelers zijn, wordt er een team samengesteld die gaat meespelen in de voorjaarscompetitie vanaf maart 2017. Uiteraard kunnen nieuwe jeugdleden direct meedoen met alle trainingen van hun leeftijdscategorie. Jeugdtrainers Voor de meeste jeugdteams hebben we een jeugdtrainer vastgelegd of zijn we daarover nog in overleg. De jeugdtrainers die bekend zijn en waarmee we tot een akkoord zijn gekomen staan vermeld bij de teams. Jeugdleiders Voor elk  jeugdteam willen we minimaal twee leiders aanstellen. Bij jeugdteams waarbij de trainer bij wedstrijden ook de coaching van het team op zich neemt (dus trainer/coach is), is de trainer/coach eindverantwoordelijk voor de aanstelling van de jeugdleiders van het team. Bij jeugdteams waarbij de trainer niet (of niet altijd) aanwezig is bij de wedstrijden van het team, zal de aanstelling van de jeugdleiders in overleg tussen de trainer van het team en de jeugdcommissie gebeuren. De coaching bij wedstrijden van deze teams zal door één of meerdere van de jeugdleiders worden verzorgd. Jeugdleiders die in het seizoen 2015-2016 actief zijn geweest, zijn bij de bespreking van de teamindelingen in mei gevraagd of ze in het nieuwe seizoen weer jeugdleider van een team willen zijn. Jeugdleiders die daar niet bij aanwezig waren zullen zo spoedig mogelijk benaderd worden of ze door willen gaan als jeugdleider. Met hun wensen zal indien mogelijk rekening worden gehouden.  Een ieder die zich beschikbaar wil stellen als jeugdleider van een team kan dat doen door een e-mail te sturen naar de voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Geerling via v.geerling@xs4all.nl. Trainingstijden Het trainingsschema voor seizoen 2016-2017 ziet er als volgt uit:     begin eind   teams maandag   16.15 17.15   F1 F2 F3 F4 F5     17.15 18.30   E1 E2 D2 D4 D5     18.30 20.00   D1 D3 MB MC MD                     dinsdag   16.15 17.15   E3 E4 E5 E6 ME     17.15 18.30   C1 C2 C3 C4       18.30 20.00   A1 A2 B1 B2 B3                     woensdag   15.00 16.00   mini's     16.15 17.15   F1 F2 F3 F4 F5     17.15 18.30   E1 E2 D2 D4 D5     18.30 20.00   D1 D3 MB MC MD                     donderdag   16.15 17.15   E3 E4 E5 E6 ME     17.15 18.30   C1 C2 C3 C4       18.30 20.00   A1 A2 B1 B2 B3 Voorde meeste leeftijdscategorieën is het trainingschema gelijk aan dat van dit seizoen. Alleen de E1, E2, D1 en D3 gaan op een ander tijdstip trainen. Bijlage 1: Indeling leeftijdscategorie F pupillen en E pupillen seizoen 2016/2017 De concept indeling is in eerste instantie opgesteld door de Technisch Jeugdcoordinator (a.i.) en Jeugdcommissielid Technische Zaken. De indeling zal daarna besproken worden in een technisch overleg met de huidige trainers. Overkoepelend staat het geheel onder verantwoording van Hoofd Jeugdopleiding en Jeugdcommissielid Technische Zaken. De keepers kunnen worden ingedeeld op basis van een advies van het keeperscollectief. Leiders en ouders kunnen waardevolle informatie aandragen met betrekking tot de concept indeling. Het gaat hierbij om informatie waar trainers en de TJC minder zicht op hebben. Voorbeeld: medische redenen, vriendjes vriendinnetjes. Deze informatie kan aangedragen worden tot 22 mei. Neem hiervoor contact op met Jeugdcommissielid Technische Zaken Bas Groeneveld. In een overleg met de huidige jeugdleiders zal de indeling nog getoetst worden voordat de concept indeling op 5 juni bekend gemaakt zal worden. De selectieprocedure is als volgt: F-Pupillen F1: Beste 9 F pupillen F2: Beste 9 F pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor F1 F3: Beste 9 F pupillen die op dit moment niet  in aanmerking komen voor F2 F4 en lager: op basis van sociale aspecten. E-Pupillen E1: Beste 9 E pupillen E2: Beste 9 E pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor E1 E3: Beste 9 E pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor E2 E4 en lager: op basis van sociale aspecten. In de wintermaanden is er een mogelijkheid om de selecties op basis van argumenten te wijzigen door de HJO en/of TJC. Dit zal uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar bevestigt moeten zijn, in goed overleg met betrokken kind, ouder(s), voogd. Indeling leeftijdscategorie D-pupillen tot en met A-junioren seizoen 2016/2017 De concept indeling zal tot stand komen door middel van technisch overleg tussen de huidige trainers. Dit geheel staat onder leiding van technisch jeugdcoördinator van die leeftijdscategorie. Overkoepelend staat het geheel onder verantwoording van Hoofd Jeugdopleiding en Jeugdcommissielid Technische Zaken. De keepers worden ingedeeld op basis van een advies van het keeperscollectief. Leiders en ouders kunnen waardevolle informatie aandragen met betrekking tot de concept indeling. Het gaat hierbij om informatie waar trainers en de TJC minder zicht op hebben. Voorbeeld: medische redenen, vriendjes vriendinnetjes. Deze informatie kan aangedragen worden tot 22 mei. Neem hiervoor contact op met de TJC binnen de leeftijdscategorie. Samen voetballen met vrienden en vriendinnen kan altijd. Het kind wordt na uw verzoek ingedeeld in het laagste team samen met het vriendje of vriendinnetje. Hiervoor is ook goedkeuring van de andere ouder in kwestie nodig. Het aantal spelers per team is gebaseerd op het huidige aantal leden en op conceptuele basis. Dit houdt in dat de aantallen per team nog kunnen veranderen. Hierbij te denken aan leden die stoppen, nieuwe aanmeldingen, overschrijvingen en spelers voor wie dispensatie wordt aangevraagd.  In een overleg met de huidige jeugdleiders zal de indeling nog getoetst worden voordat de concept indeling op 5 juni bekend gemaakt zal worden. De selectieprocedure is als volgt: D-pupillen D1: Beste 13 D pupillen D2: Beste 13 D pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D1. D3: Beste 13 D pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D2. D4: Beste 13 D pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D3. D5: Beste 13 D pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D4. C-junioren C1: Beste 14 C junioren C2: Beste 15 C junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor C1. C3: Beste 14 C junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor C2. C4: Beste 15 C junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor C3. B-junioren B1: Beste 13 B junioren B2: Beste 13 B junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor B1. B3: Beste 13 B junioren die op dit moment niet in aanmerkingen komen voor B2. A-junioren A1: Beste 15 A junioren A2: Beste 15 A junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor A1. In de wintermaanden is er een mogelijkheid om de selecties op basis van argumenten te wijzigen door de HJO en/of TJC. Dit zal uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar bevestigt moeten zijn, in goed overleg met betrokken kind, ouder(s), voogd. Indeling meidenteams seizoen 2016/2017 De indeling voor de meiden wordt gemaakt door het technisch kader van de meidenafdeling. Onder het technisch  kader meidenvoetbal vallen de trainers en leiders van de MD,  MC,  MB en MA en dat onder leiding van de Technisch Jeugdcoördinator meiden Chris Glastra van Loon. Bij de indeling wordt er in eerst instantie ingedeeld op  leeftijden, waar het geboortejaar leidend is! Mocht er een meid vervroegd over gaan naar een hoger elftal dan zal dat uitvoerig besproken worden en vervolgens bepaald worden door het technisch kader meidenvoetbal. Indien noodzakelijk kunnen meiden vervroegd over gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Daarbij zal er  gekeken worden naar de voetbalcapaciteiten, positie in het veld en wat het beste is voor een team. Mocht er een meid vervroegd over gaan naar een hoger elftal dan zal dat uitvoerig besproken worden en vervolgens bepaald worden door het technisch kader meidenvoetbal. Mocht het noodzakelijk zijn om dispensatie aan te moeten vragen voor een speelsters om nog een jaar langer in een bepaalde leeftijdscategorie te blijven spelen, dan zal daar uitvoerig naar gekeken worden door het technisch kader van de meidenafdeling. Leiders en ouders kunnen waardevolle informatie aandragen met betrekking tot de concept indeling. Het gaat hierbij om informatie waar trainers en de TJC minder zicht op hebben. Voorbeeld: medische redenen, vriendjes vriendinnetjes. Deze informatie kan aangedragen worden tot 22 mei. Neem hiervoor contact op met de TJC meiden Chris Glastra van Loon. De concept indeling van de meidenteams zal op 5 juni bekend gemaakt worden.  

News Placeholder

SV Bedum VR1 promoveert naar de 2e klasse

Door ook de laatste wedstrijd in de 2e ronde van de nacompetitie met winst af te sluiten weten de dames van SV Bedum VR1 overtuigend promotie naar de 2e klasse af te dwingen. Waar in de reguliere competitie rechtstreekse promotie en het kampioenschap aan de dames van Asser Boys moest worden gelaten werden zowel in de 1e als de 2e ronde van de nacompetitie beide wedstrijden gewonnen waardoor de dames geen enkele twijfel hebben gelaten in welke klasse ze thuis horen. Werd in de eerste ronde Blauw Wit '34 uit Leeuwarden twee maal overtuigend met een nederlaag naar huis gestuurd, 2-5 (uit) en 11-1 (thuis), in de tweede ronde overkwam competitiegenoot SJO JV Oostenburg hetzelfde. Thuis wonnen onze dames de eerste wedstrijd met ruime cijfers, 6-0, waardoor het in de uitwedstrijd bijna niet meer mis kon gaan en dat ook werd waargemaakt, 0-1 winst. Met deze promotie is er gelukkig toch een lichtpuntje te benoemen bij de vlaggenschepen van de senioren van SV Bedum. De heren van Zaterdag 1 degradeerden uit de 1e klasse naar de 2e klasse en de heren van Zondag 1 konden de geboden mogelijkheid om door middel van de nacompetitie direct weer terug te gaan naar de 4e klasse niet in de praktijk brengen.

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

News Placeholder

SV Bedum zoekt jeugdtrainers voor A2 en B2

SV Bedum is voor het seizoen 2016-2017 op zoek naar trainers voor de teams A2 en B2. We zoeken twee enthousiaste en positief ingestelde personen die het leuk vinden om met jeugdvoetballers uit deze leeftijdscategorie te werken. De trainingstijden voor deze teams zijn dinsdag en donderdag van 18.30 tot ongeveer  19.45 uur. Begeleiding en coaching van het team bij wedstrijden is een pré maar is geen noodzaak.   De trainers van A2 en B2 worden begeleidt en bijgestaan door het Hoofd Jeugdopleiding en door Technische Jeugdcoördinatoren. Het volgen van een trainersopleiding behoort tot de mogelijkheden. De trainer ontvangt van SV Bedum trainingskleding en een vrijwilligersvergoeding.   Voor meer informatie over deze functies kan contact op worden genomen met de voorzitter van de Jeugdcommissie Vincent Geerling via 06-21891535 of v.geerling@xs4all.nl.

News Placeholder

Toernooigids SV Bedum Rabobank Jeugdtoernooi

De toernooigids van het SV Bedum Rabobank Jeugdtoernooi op zaterdag 4 juni 2016 is nu digitaal beschikbaar. Klik op deze link en je beschikt altijd over de meest actuele versie. https://issuu.com/svbed…/…/toernooigids_sv_bedum_4_juni_2016 NB:  Deelnemende teams zullen een gedrukt exemplaar van het boekje ontvangen wanneer zij zich melden voor het toernooi.

News Placeholder

Het bestuur bedankt de vrijwilligers van SV Bedum

Het bestuur wil graag één keer per jaar alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Dit doet zij door aan het eind van het jaar de vrijwilliger uit te nodigen voor een gezellig natje en droogje (bbq). Dit jaar is dat op zaterdag 25 juni om 17.30 uur tijdens de afsluitende dag. Een vrijwilliger is iemand die op regelmatige basis (minimaal 1x per maand) in het bestuur, commissie, als leider, als niet betaalde trainer, als klusser, schoonmaker overdag, etc. zich inzet voor de vereniging. Wij verzoeken de vrijwilliger zich vooraf aan te melden i.v.m. de bestelling van het eten. Klik hier aan om u aan te melden. Aanmelding op de dag zelf is niet mogelijk. Het bestuur.

Teamnieuws

SV Bedum MA1 kampioen - 31 mei 2016

SV Bedum MA1 op koers voor het kampioenschap - 22 mei 2016

Het bestuur bedankt de vrijwilligers van SV Bedum! - 19 mei 2016

SV Bedum MD1 'net niet' kampioen - 19 mei 2016

SV Bedum MB1 uitgebekerd - 28 mrt 2016

 SV Bedum MA1 naar halve finale - 28 mrt 2016

SV Bedum F3 naar kwartfinale beker - 26 mrt 2016

SV Bedum MD1 – SJO DVC MD2 - 23 mrt 2016

SV Bedum Futsal 1 verliest topper - 15 mrt 2016

Einde bekeravontuur voor SV Bedum B1 - 28 feb 2016

Futsal SV Bedum 1 wint weer - 28 feb 2016

Vv Gorecht MD1-SV Bedum MD1 - 25 feb 2016

SV Bedum MD1 wintercup 2016 - 26 jan 2016

D1 presteert goed op Milk Boarding Toernooi - 29 dec 2015

Sponsors

Twitter - @SVBedum

Pupil van de week

 • Naam
  Mats Mulder
 • Team
  F1
 • Positie
  verdediger
 • Favoriete club
  FC Barcelona
 • Favoriete speler
  Lionel Messi
 • Favoriete Bedum speler
  Z'n vader Kick uit Zondag 1
mats.jpg

Sponsor

Sporthuis Winsum Lees meer